سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مقایسه فولاد پر مقاومت و فولاد نرمهاین فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

این مطالعه به بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال گیردار سیستم ستون درختی شامل تیر I و ستون قوطی پرداخته است. پارامتر نوع فولاد در این سیستم سازه‌ای به عنوان عامل تغییرپذیر انتخاب گردید. از جمله مزایای استفاده از فولاد پرمقاومت می‌توان به صرفه جویی در تولید، سهولت نصب و انتقال به محل اجرای ساختمان، طراحی ظریف اعضا و کاهش آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد. این فولادها به دلیل وجود مقدار کربن کم، هزینه‌های پیش و پس گرمایش را حذف می‌کنند. به منظور تعیین رفتار لرزه‌ای این اتصال ابتدا اتصال صلب تیر به ستون بال پهن به عنوان اتصال معیار انتخاب شد و سپس در نرم افزار ABAQUS مدل سازی و تحت تحلیل لرزه‌ای قرار گرفت. پس از صحت سنجی نتایج با نتایج آزمایشگاهی، دو نمونه اتصال تیر I به ستون قوطی با فولاد ST37 و فولاد ST52 مدل سازی شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نرم افزار حاکی از آن است که لنگر نهایی اتصالات فولاد پرمقاومت از فولاد نرمه ی معمولی بیشتر است، ولی شکل پذیری در این اتصالات کاهش یافته است. اگر چه ضریب شکل پذیری و میرایی ویسکوز معادل اتصال ساخته شده از فولاد پرمقاومت نسبت به فولاد معمولی کمتر است، ولی در نهایت باعث کاهش کلی در وزن سازه می‌شود، که خود باعث کاهش نیروهای زلزله وارد بر سازه و صرفه جویی در هزینه‌های ساخت، مصالح و منابع طبیعی می‌گردد.

 


لینک دانلود:


مقایسه فولاد پر مقاومت و فولاد نرمه


مقایسه فولاد پر مقاومت و فولاد نرمه

 


بررسی شکل پذیری اعضا ساخته شده از فولاد

 

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

دانلود پایان نامه بررسی شکل پذیری اعضا ساخته شده از فولاد پر مقاومت و مقایسه

 


لینگ داود:


بررسی شکل پذیری اعضا ساخته شده از فولاد


بررسی شکل پذیری اعضا ساخته شده از فولاد