سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

در این تست 48 ماده منفی و 18 ماده مثبت که روی هم 66 ماده می شوند،دو مجموع مواد جداگانه و مستقل را تشکیل می دهند که به شکل جداگانه نمره گذاری می شوند و دو نمره مثبت و منفی را بدست می دهند . نمره گذاری بر مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد.کاملاً غلط1،غلط2،نمیدانم3،درست4 و کاملاً درست 5 می گیرد.جمع نمرات هر مقیاس فرعی و جمع کل نیز بدست می آید.تفاوت نمره کل با مجموع نمرات مقیاسهای فرعی لذت(PE)و متفرقه لذت(MP) نمره کل افسردگی فرد را مشخص می کند.حداقل نمره 66 و حداکثر نمره 330 می باشد.لینک دانلود:


دانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواسدانلودپرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس