سفارش تبلیغ
صبا
دانشمندان، حاکم بر مردم اند . [امام علی علیه السلام]

پرسشنامه شادکامی اکسفورد

ارسال‌کننده : ali در : 96/3/31 10:44 صبح

فایل ورد قابل ویرایش

پرسشنامه شادکامی آکسفورد:

آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری  این پرسشنامه  تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک(BDI،1976)ساخته شده است.21عبارت از عبارات این پرسشنامه  ازBDIگرفته شده ومعکوس گردیده ویازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید.امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.

 


لینک دانلود:

پرسشنامه شادکامی اکسفورد


پرسشنامه شادکامی اکسفورد

 
کلمات کلیدی : ,پرسشنامه شادکامی آکسفورد,پرسشنامه شادکامی آکسفورد Doc,پرسشنامه شادکامی آکسفورد Ohi,نمره دهی پرسشنامه شادکامی آکسفورد,دا

پرسشنامه شادکامی اکسفورد

ارسال‌کننده : ali در : 96/3/31 10:44 صبح

فایل ورد قابل ویرایش

پرسشنامه شادکامی آکسفورد:

آزمون شادکامی آکسفورد دارای 29 ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری  این پرسشنامه  تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک(BDI،1976)ساخته شده است.21عبارت از عبارات این پرسشنامه  ازBDIگرفته شده ومعکوس گردیده ویازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید.امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.

 


لینک دانلود:

پرسشنامه شادکامی اکسفورد


پرسشنامه شادکامی اکسفورد

 
کلمات کلیدی : ,پرسشنامه شادکامی آکسفورد,پرسشنامه شادکامی آکسفورد Doc,پرسشنامه شادکامی آکسفورد Ohi,نمره دهی پرسشنامه شادکامی آکسفورد,دا