سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

 

 


لینک دانلود:


دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسوندانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ MBI(مازلاخ و جکسون

 


دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

نمونه ها در یک طیف هفت درجه ای از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق(7) به آن پاسخ می دهند. و نهایتاً نمرات حاصل بدین صورت طبقه بندی می گردد که نمرات 40-80 میزان فرسودگی شغلی در حد خیلی کم،120-81 در حد کم،200-121 در حد زیادو 280-201 در حد خیلی زیاد می باشد.

 


لینک دنلود:

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI


دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI