سفارش تبلیغ
صبا

اقدام پژوهی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دانلود پرسشنامه مقیاس جایگاه کنترل لوفسون

هر مقیاس بصورت لیکرت و شش درجه ای تنظیم شده است و دامنه نمرات در هر مقیاس بین 0 تا 48 در نوسان است . نمرات بالا در هر مقیاس نشانگر آن است که فرد انتظار بالایی از کنترل توسط ریشه مورد نظر آن مقیاس دارد.برای تعیین نتیجه در مقیاس درونی بودن ،نمراتی که به سوالات 1-4-5-9-18-19-21-23 را با هم جمع می کنیم. برای بدست آوردن نتیجه در مقیاس شانس نمرات سوالات 2-6-7-10-12-14-16-24 راجمع می کنیم.در مورد مقیاس اثر افراد مسلط(قدرتمند) نمرات سوالات 3-8-11-13-15-17-20-22 را با هم جمع می نماییملینک دانلود:

دانلود پرسشنامه مقیاس جایگاه کنترل لوفسون


دانلود پرسشنامه مقیاس جایگاه کنترل لوفسون

 


دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL

حیطه روانشناختی کیفیت زندگی جمع نمرات سوالهای 26-19-11-7-6-5 حوزه روابط اجتماعی جمع نمرات سوالات 22-21-20 حیطه محیط و وضعیت زندگی از جمع نمرات 25-24-23-14-13-12-9-8 سوال 26 آزمون به صورت معکوس نمره گذاری می شود. نمره بالا در هر یک از خرده مقیاسها و بالابودن نمره کل مقیاس بیانگر کیفیت زندگی مطلوب است.

 


لینک دانلود:دانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOLدانلود پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی IRQOL